Regulamin Ogólny Parku Rozrywki Happy On

Regulamin Ogólny Parku Rozrywki Happy On

1. Happy On s.c. Anna Błaszczyk-Tubisz, Tomasz Tubisz, ul. Toruńska 128a, 85-023 Bydgoszcz, mieści się
przy ul. Świeckiej 8 w Bydgoszczy, NIP 9532771547.
2. Park Rozrywki Happy On przeznaczony jest dla dzieci w wieku powyżej 10 lat.
3. Prowadzący Park Rozrywki umożliwia korzystanie z Parku Rozrywki poprzez udostępnianie Sal, zwanych
dalej „Światami”
4. Organizatorem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest rodzic dziecka lub jego przedstawiciel ustawowy
albo inna osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, której rodzic lub przedstawiciel ustawowy
powierzył opiekę nad dzieckiem.
5. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba korzystająca z Parku Rozrywki na podstawie
zakupionego biletu.
6. Korzystanie ze Światów możliwe jest po zakupie biletów wstępu w ilości określonej w formularzu zamówienia
dla wybranego Świata, zgodnie z obowiązującym cennikiem, w godzinach i dacie wybranej w formularzu
rezerwacji.
7. Zakupione bilety do wybranego Świata można wymienić na Voucher najpóźniej 14 dni przed datą imprezy.
Voucher należy zrealizować w terminie do 6 miesięcy od momentu jego wystawienia.
8. Zakup biletów oznacza znajomość i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
9. Podczas pobytu w Happy On należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń obsługi i ogólnych zasad
bezpieczeństwa. Każdy ze Światów ma skrócony regulamin, którego należy bezwzględnie przestrzegać.
Regulamin Świata jest przedstawiany przez animatora użytkownikom przed rozpoczęciem imprezy.
10. Organizator ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w urządzeniach i obiektach znajdujących się w
Parku Rozrywki wyrządzone przez użytkowników znajdujących się pod jego opieką.
11. Zabronione jest korzystanie z atrakcji i urządzeń Parku Rozrywki niezgodnie z ich przeznaczeniem.
12. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania Regulaminu Ogólnego oraz Regulaminu, o którym
mowa w pkt 8 l odpowiada w pełnej wysokości organizator.
13. Happy On odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa
pracowników Parku.
14. Happy On nie odpowiada za wniesione do Parku Rozrywki przez Użytkowników rzeczy.
15. Osoby korzystające ze Światów, które przeszkadzają innym osobom poprzez niewłaściwe zachowanię oraz
nie stosują się do zaleceń obsługi, mogą zostać wyproszone ze Świata bez możliwości zwrotu opłaty za bilety. O
takiej sytuacji Happy On natychmiast poinformuje organizatora.
16. Osoby korzystające ze Świata w Happy On ponoszą pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody,
wyrządzone w wyniku nieprzestrzegania zasad Regulaminu Świata, Regulaminu Ogólnego oraz zaleceń obsługi.
17. Z urządzeń znajdujących się w Happy On korzystać mogą osoby posiadające bilet do Świata w którym
urządzenia się znajdują, wyłącznie za pozwoleniem obsługi.
18. Przed skorzystaniem z urządzeń w danym Świecie, uczestnicy imprezy muszą bezwzględnie zapoznać się z
Regulaminem danego świata. Wszelkie niejasności i wątpliwości należy wyjaśnić z pracownikiem obsługi
odpowiedzialnej za dany Świat.
19. Happy On zastrzega sobie możliwość zmiany cen na wynajmowane światy. Zmiany te nie mogą dotyczyć już
zawartych umów.
20. Happy On zastrzega sobie możliwość rejestracji (fotograficznej i wideo) w celach marketingowych z
zachowaniem poufności danych osobowych
21. Happy On jest monitorowane w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkownikom oraz
mieniu zarówno przez nich wniesionemu na teren Happy On, jak i mieniu właściciela Happy On. Urządzenia
monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, w których naruszałyby dobra osobiste uczestników światów.
22. Uczestnicy korzystający z Happy On wyrażają zgodę na:
– monitorowanie ich pobytu w Happy On
– wykorzystanie zapisów monitoringu do rozstrzygania kwestii spornych.
23. Organizator jest odpowiedzialny poinformować osoby, którym wręczył bilet, o treści niniejszego regulaminu i
pouczyć o obowiązku jego przestrzegania.

24. Na terenie Happy On obowiązuje zakaz robienia zdjęć i nagrywania filmów, dlatego też użytkownicy, po
wejściu do Świata, na który mają wykupiony bilet, zobowiązani są do odłożenia telefonu w wyznaczonym przez
obsługę widocznym miejscu. Po zakończeniu imprezy, telefon zostanie zwrócony właścicielowi. W przypadku
odmowy odłożenia telefonu, obsługa może zażądać opuszczenia Świata przez użytkownika.. O takim przypadku
Happy On natychmiast powiadomi Organizatora.
25. Opłata za bilety wstępu do danego Świata pobierana jest z góry poprzez formularz rezerwacji za
pośrednictwem PayU.
26. Reklamacje można zgłaszać wysyłając maila pod adres [email protected] .Reklamacje zostaną rozpatrzone
maksymalnie w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia. Odpowiedz na reklamacje zostanie wysłana pod email, poprzez
który została wysłana reklamacja.
27. Klienci mogą się kontaktować z Happy On pod numerem telefonu +48500201813 lub mailem pod adresem
[email protected]