Regulamin Ogólny Parku Rozrywki Happy On

1. Happy On s.c. Anna Błaszczyk-Tubisz, Tomasz Tubisz, ul. Toruńska 128a, 85-023 Bydgoszcz, mieści się przy

ul. Świeckiej 8 w Bydgoszczy, NIP 9532771547.

2. Park Rozrywki Happy On przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 lat.

3. Prowadzący Park Rozrywki umożliwia korzystanie z Parku Rozrywki poprzez udostępnianie Sal, zwanych dalej

„Światami”

4. Organizatorem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest rodzic dziecka, który zakupił bilety lub jego

przedstawiciel ustawowy albo inna osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, której inny rodzic lub

przedstawiciel ustawowy powierzył opiekę nad dzieckiem.

5. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba korzystająca z Parku Rozrywki na podstawie

zakupionego biletu.

6. Korzystanie ze Światów możliwe jest po zakupie biletów wstępu w ilości określonej w formularzu zamówienia dla

wybranego Świata lub poprzez zamówienie mailem, zgodnie z obowiązującym cennikiem, w godzinach i dacie

wybranej w formularzu rezerwacji lub potwierdzonej w mailu.

7. Zakupione bilety do wybranego Świata można wymienić na Voucher najpóźniej 14 dni przed datą imprezy.

Voucher należy zrealizować w terminie do 6 miesięcy od momentu jego wystawienia.

8. Zakup biletów oznacza znajomość i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

9. Podczas pobytu w Happy On należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń obsługi i ogólnych zasad

bezpieczeństwa. Każdy ze Światów ma skrócony regulamin, którego należy bezwzględnie przestrzegać.

Regulamin Świata jest przedstawiany przez animatora użytkownikom przed rozpoczęciem imprezy.

10. Organizator ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w urządzeniach i obiektach znajdujących się w Parku

Rozrywki wyrządzone przez użytkowników znajdujących się pod jego opieką.

11. Zabronione jest korzystanie z atrakcji i urządzeń Parku Rozrywki niezgodnie z ich przeznaczeniem.

12. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania Regulaminu Ogólnego oraz Regulaminu, o którym

mowa w pkt 8 l odpowiada w pełnej wysokości organizator.

13. Happy On odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa

pracowników Parku.

14. Happy On nie odpowiada za wniesione do Parku Rozrywki przez Użytkowników rzeczy.

15. Osoby korzystające ze Światów, które przeszkadzają innym osobom poprzez niewłaściwe zachowanię oraz nie

stosują się do zaleceń obsługi, mogą zostać wyproszone ze Świata bez możliwości zwrotu opłaty za bilety. O takiej

sytuacji Happy On natychmiast poinformuje organizatora.

16. Osoby korzystające ze Świata w Happy On ponoszą pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody,

wyrządzone w wyniku nieprzestrzegania zasad Regulaminu Świata, Regulaminu Ogólnego oraz zaleceń obsługi.

17. Z urządzeń znajdujących się w Happy On korzystać mogą osoby posiadające bilet do Świata w którym

urządzenia się znajdują, wyłącznie za pozwoleniem obsługi.

18. Przed skorzystaniem z urządzeń w danym Świecie, uczestnicy imprezy muszą bezwzględnie zapoznać się z

Regulaminem danego świata. Wszelkie niejasności i wątpliwości należy wyjaśnić z pracownikiem obsługi

odpowiedzialnej za dany Świat.

19. Happy On zastrzega sobie możliwość zmiany cen na wynajmowane światy. Zmiany te nie mogą dotyczyć już

zawartych umów.

20. Happy On zastrzega sobie możliwość rejestracji (fotograficznej i wideo) w celach marketingowych z

zachowaniem poufności danych osobowych.

21. Happy On jest przygotowane do monitorowania i może być monitorowane w sposób ciągły w celu zapewnienia

bezpieczeństwa jego użytkownikom oraz mieniu zarówno przez nich wniesionemu na teren Happy On, jak i mieniu

właściciela Happy On. Urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, w których naruszałyby

dobra osobiste uczestników światów.

22. Uczestnicy korzystający z Happy On wyrażają zgodę na:

– monitorowanie ich pobytu w Happy On

– wykorzystanie zapisów monitoringu do rozstrzygania kwestii spornych.

23. Na terenie Happy On obowiązuje zakaz robienia zdjęć i nagrywania filmów, dlatego też użytkownicy, po wejściu do Świata, na który mają wykupiony bilet, zobowiązani są do odłożenia telefonu w wyznaczonym przez obsługę

widocznym miejscu. Po zakończeniu imprezy, telefon zostanie zwrócony właścicielowi. W przypadku odmowy

odłożenia telefonu, obsługa może zażądać opuszczenia Świata przez użytkownika. O takim przypadku Happy On

natychmiast powiadomi Organizatora.

24. Opłata za bilety wstępu do danego Świata pobierana jest z góry poprzez formularz rezerwacji za

pośrednictwem PayU lub przelewem na konto Happy On.

25. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w recepcji sali zabaw w dniu przyjęcia urodzinowego poprzez wypełnienie

protokołu reklamacyjnego. Reklamacje składane przez Organizatora w późniejszym terminie nie zostaną

uwzględnione. Odpowiedź na złożoną reklamację nastąpi w ciągu 14 dni od daty jej złożenia na podany w

protokole email.

26. Klienci mogą się kontaktować z Happy On pod numerem telefonu +48500201813 lub mailem pod adresem

kontakt@happyon.pl